Amdanom Ni

Sut ddechreuodd y siop

Yn dilyn cau’r unig siop bentref yn Cilcain ym mis Chwefror 2018, daeth grŵp o wirfoddolwyr ynghyd i ffurfio Grŵp Llywio i sefydlu Siop Gymunedol.

Cynhaliwyd pleidlais ym mis Mawrth 2018 i ddarganfod beth roedd cymuned Cilcain yn ei ddisgwyl gan unrhyw siop yn y dyfodol. Nododd mwyafrif yr ymatebwyr awydd i ailagor siop cyn gynted â phosibl, ac roedd mwyafrif y rhai a fynegodd ffafriaeth eisiau i’r siop fod mewn adeilad sy’n eiddo i’r gymuned.

Ar ôl ychydig wythnosau o drafodaethau, ymchwiliadau, ymgynghoriadau a cheisiadau, daeth y grŵp llywio yn Bwyllgor Rheoli Siop Gymunedol Cilcain a digwyddodd y canlynol:

Ymgynghorwyd â thrigolion Cilcain a chynhaliwyd pleidlais, a nododd fod mwyafrif eisiau siop mewn lleoliad sy’n eiddo i’r gymuned

Cytunodd Cyngor Cymuned Cilcain a Phwyllgor Neuadd Bentref Cilcain y dylid lleoli Siop Gymunedol Cilcain yn hen ystafell bwyllgor neuadd y pentref a rhoi eu cefnogaeth a’u cymorth i’r prosiect.

Cofrestrwyd Shop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig fel busnes atebolrwydd cyfyngedig gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol fel Cymdeithas Budd Cymunedol (Rhif Cofrestru: 7755) ym mis Mawrth 2018

Darperir gwasanaethau Swyddfa’r Post yn y siop fore Llun a bore Mercher – cynhaliwyd y gwasanaeth hwn diolch i ymroddiad gwirfoddolwyr o’r gymuned yn ystod y newid o’r hen siop i’r siop gymunedol

Cynhaliwyd gwerthiannau papur newydd ar ôl i’r siop wreiddiol gau gyda diolch a chymorth Pete a Chris yn nhafarn y White Horse. Bellach mae amrywiaeth gynyddol o bapurau newydd a chylchgronau dyddiol yn cael eu cynnig yn y siop

Agorodd Siop Gymunedol Cilcain ar gyfer busnes ar 16 Mehefin 2018 ac mae wedi mynd o nerth i nerth, gan gynyddu ei amrywiaeth ac amseroedd agor yn ystod 2018, ac rydym yn cyflogi Rheolwr rhan- amser a Rheolwr Cynorthwyol rhan-amser.

Ym mis Ionawr 2019 daeth y siop yn drwyddedig ar gyfer gwerthu alcohol ary ar y safle ac mae bellach yn cynnig amrywiaeth o gwrw a gwinoedd o ansawdd da am bris teg

Mae hyn oll gyda diolch i gyfraniadau a chefnogaeth aelodau o gymuned Cilcain. Heb ein tîm o Wirfoddolwyr rhyfeddol ni allem fod wedi cyflawni hyn. Os hoffech chi fod yn rhan o’n tîm, galwch heibio, ffoniwch neu e-bostiwch (manylion isod) – allwn ni byth gael digon o wirfoddolwyr!

Mae Siop Gymunedol Cilcain yn ddiolchgar iawn ei bod wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan drigolion Cilcain, Chronfa Cefn Gwlad y Tywysog, Clwydian Range ac AHNE Dyffryn Dyfrdwy, a Cyngor Cymuned Cilcain.

Cymdeithasau Budd Cymunedol

Mae Cymdeithas Buddion Cymunedol yn strwythur cwmni cyfyngedig sydd wedi’i gofrestru a’i reoli gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Mae’r gymdeithas yn eiddo i gyfranddalwyr lluosog ar sail un bleidlais un aelod, waeth beth yw nifer y cyfranddaliadau a ddelir. Mae’n debyg i Gymdeithas Gydweithredol, heblaw bod yn rhaid iddi fod o fudd i’r gymuned gyfan yn hytrach na’i chyfranddalwyr.

Mae Cymdeithas Budd Cymunedol yn cael ei llywodraethu yn unol â’i Rheolau sy’n debyg i Erthyglau mathau eraill o gwmniau. Gwneir ceisiadau i’r FCA fel rheol trwy Noddwr gan ddefnyddio “Rheolau Enghreifftiol” a ddyluniwyd gan y sefydliad sy’n noddi ac a gytunwyd gyda’r FCA.

Mae Siop Gymuned Cilcain Cyfyngedig yn Gymdeithas Budd Cymunedol gofrestredig (Rhif: 7755) sy’n defnyddio Rheolau Enghreifftiol a Nawdd gan Sefydliad Plunkett sy’n hyrwyddo ac yn cefnogi mentrau sy’n eiddo i’r gymuned.

Gellir gweld Rheolau Cyfyngedig Siop Gymunedol Cilcain trwy ddewis y dolenni isod.

Dogfennau

Annual Members’ Meeting Information

Cyfarfod Blynyddol Aelodau CCSL 2022

Cylchlythyr Diweddaraf

Cylchlythyr y gwanwyn 29ain Ebrill 2021

Ffurflen Gais Aelodaeth

Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig, Ffurflen Gais Aelodaeth – Llenwch y ddwy dudalen gyda’I gilydd

Dogfennau Siop Gymunedol

Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig, Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) Preifatrwydd Hysbysiad

Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig, Dogfen Gofrestru yn cynnwys Rheolau y Gymdeithas

Gweld y dogfennau y Gymdeithas ar wefan FCA FCA Cofrestr Gyhoeddus Cydfuddiannol Dewiswch y tab Dogfennau i weld Cofrestru a dogfennau eraill – nawr (am ddim)

Cynllun Busnes Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig Ebrill 2018

Dadansoddiad o holiadur gan gymuned Cilcain (184 o ymatebwyr)

Cylchlythyr 8fed Mawrth 2018 – canlyniad Pleidlais y Siop

Archif Cylchlythyr

Cylchlythyr – Neges y Nadolig 2020

Cylchlythyr Rhagfyr 2020 – Cynlluniau Nadolig

Cylchlythyr 3ydd Gorffennaf 2020 – Diweddariad gwasanaethau, gwybodaeth Cyfarfod Blynyddol yr Aelodau a chanllawiau gwirfoddolwyr

Cylchlythyr 27ain Ebrill 2020 – Newidiadau gweithredol siop oherwydd canllawiau Covid -19

Cylchlythyr 9fed Chwefror 2018 – am y Grŵp Llywio

Cylchlythyr 16eg Chwefror 2018 – am ynglyn a pleidlais y siop

Cylchlythyr 27ain Mawrth 2018 – ffurfio y Gymdeithas Budd Cymunedol

Cylchlythyr 29ain Mai 2018 – Newyddion a hysbysiad qwerthiant Cyfranddaliadau

Cylchlythyr 12ain Mehefin 2018 – Cyhoeddiad agor siop (Shop opening announcement)

Cylchlythyr 26ain Medi 2018 – datblygiadau diweddaraf

Cylchlythyr Chwefror 2019 – Penodi Rheolwr Cynorthwyol a datblygiadau

Cylchlythyr 29ain Mawrth 2020 – Neges gan y Pwyllgor Rheoli